เหตุเกิด ณ ริมทะเลสาบเจนีวา

เมื่อเราคิดว่าการแยกขยะ 3 ถัง มันซับซ้อนเกินไป... Voila!!!!!เหตุเกิด ณ ริมทะเลสาบเจนีวา

Lutry, Switzerland

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.