แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ จะไม่ยึดติดกับสินค้าแค่อย่างเดียว

#Branding101 Recap แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ จะไม่ยึดติดกับสินค้าแค่อย่างเดียว เพราะแบรนด์สามารถทำสินค้าที่หลากหลาย โดยยึดที่ตัวตนหรือ DNA ของแบรนด์ เพื่อขายกลุ่มเป้าหมายที่มี lifestyle มีความเชื่อ มีนิสัย และมีรสนิยม ...ตรงกับแบรนด์

- - - - - - - - - - I say it because I care, KALYAKORN #BrandConsultant #BrandDNA #101Recap


Good Read
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle

page created and managed by Kal & Co Consultant Co., Ltd.